Työikäiset

avonainen laukku

Fyysinen ja psyykkinen terveys, päihteettömyys, kiireettömyys, huolellisuus sekä turvatuotteiden käyttäminen ehkäisevät myös aikuisille sattuvia tapaturmia.

Aikuisten tapaturmien laaja kirjo

UHRI-tutkimuksen (2017) mukaan 20–74-vuotiaassa väestössä sattui vuoden aikana kaiken kaikkiaan yli 1.5 miljoonaa fyysisen vamman aiheuttanutta tapaturmaa. Tapaturmista lähes kolme neljännestä oli koti- ja vapaa-ajan tapaturmia (39 % koti-, 27 % liikunta- ja 14 % muun vapaa-ajan tapaturmia). Työtapaturmia oli 18 %, ja vamman aiheuttaneita liikenneonnettomuuksia 3 % kaikista tapaturmista. Miehillä runsas 70 % tapaturmista oli koti- ja liikuntatapaturmia. Vastaavasti tarkastellen naisilla koti- ja liikuntatapaturmat kattavat runsaan 60 % kaikista raportoiduista tapaturmista. Liikenneonnettomuuksien osuus oli melko samanlainen miehillä ja naisilla (2-3 %).

Kotona tapaturmia sattui useimmiten ruoanlaitossa, toiseksi eniten ulkona tehtävissä huolto-, korjaus- ja rakennustöissä ja kolmanneksi eniten sisällä tehtävissä lämmitys-, huolto- ja korjaustöissä. Uhritutkimuksen 2017 mukaan yleisin kotitapaturman sattumistapa on kaatuminen, kompastuminen, liukastuminen tai alle metrin korkeudelta putoaminen (44 %). Toiseksi yleisin sattumistapa on terävän esineen aiheuttama vamma (30 %). Kotitapaturmissa aiheutuneet vammat ovat tyypillisimmin mustelmia, ruhjeita tai haavoja, nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja (18 %) sekä palovammoja (12 %).

Lasten hankkimisen jälkeen ihmisen asenteet ja käyttäytyminen muuttuvat usein myös turvallisuusmyönteisemmiksi. Varsinkin pienet lapset vähentävät usein riskinottokäyttäytymistä ja saattavat siten pienentää vanhemman riskiä joutua tapaturmaan.

Työturvallisuudesta mallia kotiin ja vapaa-aikaan

Varsinkin teollisuuden ja rakentamisen alalla työntekijöiden turvallisuuteen voi liittyä merkittäviä vaaranpaikkoja työpaikalla. Työpaikoilla työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta. Useiden työpaikkojen turvallisuusriskeistä huolimatta työtapaturmia sattuu huomattavasti vähemmän kuin koti- ja vapaa-ajan tapaturmia.

Työssäkäyvien  koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyä voisi parantaa noudattamalla kotona samoja turvallisuuskäytäntöjä kuin työpaikalla, esimerkiksi turvatuotteiden käytön osalta.

Kampanjointia turvallisuuskulttuurin edistämiseksi

Työikäiset ovat ryhmänä niin laaja, että tapaturmien ehkäisy on syytä jakaa pienempiin osioihin ja kohderyhmiin. Tapaturmien ehkäisyssä liikenne-, työ- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn alalla  on tehtävä yhteistyötä.

Valtakunnallisella tasolla yhteistyö toteutuu muun muassa eri turvallisuuskampanjoissa. Tapaturmapäivä kampanjoi  tapaturmien vähentämiseksi kotona, töissä ja liikenteessä. Pysy pystyssä -kampanjassa kehotetaan kiinnittämään huomiota liukastumisten ehkäisyyn talvikeleillä.

Lue lisää aiheesta