Työikäiset

avonainen laukku

Työikäisten aikuisten rooli ja vastuu turvallisuuden edistämisessä ja tapaturmien ehkäisyssä on moninainen ja saattaa sisältää huolenpitoa paitsi omasta terveydestä ja toimintakyvystä myös lapsista ja läheisistä iäkkäistä ihmisistä. Fyysinen ja psyykkinen terveys, päihteettömyys, kiireettömyys, huolellisuus sekä turvatuotteiden käyttäminen ehkäisevät myös aikuisille tapahtuvia tapaturmia.

Aikuisille tapahtuu tapaturmia eniten kotona ja vapaa-ajalla

Fyysisen vamman aiheuttaneita tapaturmia tapahtuu aikuisille 20 – 74 vuotiaille vuosittain kaikkiaan yli 1.5 miljoonaa (UHRI-tutkimus 2017). Näistä tapaturmista lähes kolme neljännestä on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia – työpaikalla ja liikenteessä tapaturmia tapahtuu selvästi vähemmän.  Yleisin koti– ja vapaa-ajan tapaturman sattumistapa on kaatuminen, ja tyypillisimpiä tapaturmasta aiheutuneita vammoja ovat mustelmat, ruhjeet, haavat ja nyrjähdykset. 

Suurin osa kaatumistapaturmista tapahtuu niin ikään vapaa-aikana, urheilu- tai harrastustoiminnassa tai kotona sekä työmatkan aikana. Miehille tapaturmia tapahtuu enemmän kotona ja liikuntaharrastuksissa kuin naisille. Kaatumiset ovat myös neljänneksi yleisin työikäisten 25 – 64 vuotiaiden tapaturmakuolemien syy ja yleisin vuodeosastohoidon syy. Yleisin tapaturmaisten kuolemien syy tässä työikäisten ikäryhmässä on alkoholin, lääkkeiden, huumeiden sekä näiden sekakäytöstä johtuvat myrkytykset.  

Työikäisellä on monta roolia tapaturmien ehkäisyssä

Työikäinen joutuu usein tarkastelemaan tapaturmien ehkäisyä myös itseään laajemmasta näkökulmasta omien lastensa tai vanhempien läheistensä vuoksi. Lasten hankkimisen jälkeen ihmisen asenteet ja käyttäytyminen muuttuvat usein myös turvallisuusmyönteisemmiksi. Varsinkin pienet lapset vähentävät usein vanhemman riskinotolle altista käyttäytymistä ja saattavat siten pienentää tämän riskiä joutua tapaturmaan. Lapsiperheissä on erityisiä asioita, jotka täytyy huomioida kodin turvallisuudessa ja työikäisen aikuisen vastuulla saattaa olla myös tarkastella omien vanhempiensa kodin turvallisuutta esimerkiksi kaatumisriskien osalta.

Muista huolehtimisen lisäksi on tärkeää huolehtia myös omasta jaksamisesta, toimintakyvystä ja terveydestä. Monipuolinen liikunta ja liikuskelu yhdessä riittävän ravitsemuksen ja unen ja levon kanssa ovat hyvän terveyden, ja sen myötä myös tapaturmien ehkäisyn sekä hyvän työkyvyn kulmakiviä. Päihteettömyys tai päihteiden käytön vähentäminen on niin ikään tärkeää työikäisille tapahtuvien tapaturmien ehkäisyssä ja hyvän terveyden säilyttämisessä. Päihteiden vaikutuksen alaisena tapahtuu eniten tapaturmia nuorille, keski-ikäisille ja miehille. Koti- ja vapaa-ajalla tapahtuvia tapaturmia voidaan ehkäistä myös kiireettömyydellä, huolellisuudella ja turvallisuusnäkökulmien huomioimisella kaikissa vapaa-ajan toiminnoissa. 

Työturvallisuudesta mallia kotiin ja vapaa-aikaan

Työpaikoilla tapahtuu huomattavasti vähemmän tapaturmia kuin koti- ja vapaa-ajalla, vaikka useilla työpaikoilla on suuriakin turvallisuusriskejä. Varsinkin teollisuuden ja rakentamisen alalla työntekijöiden turvallisuuteen voi liittyä merkittäviä vaaranpaikkoja työpaikalla. 

Työpaikoilla työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta. Monilla työpaikoilla on hyviä, tapaturmia ehkäiseviä käytäntöjä, kuten turvallisuushavaintojen tekeminen ja kirjaaminen. Myös pienemmät asiat, kuten suojavälineiden käyttö ja siisteydestä huolehtiminen, ovat tärkeitä tapaturmien ehkäisykeinoja, jotka ovat työpaikoilla usein hyvällä mallilla. Omaksumalla kotona ja vapaa-ajalla työpaikalla toteutetut hyvät turvallisuuskäytännöt, kuten turvavälineiden käytön ja huolellisuuden, voidaan ehkäistä tapaturmia myös kotiympäristössä ja harrastuksissa. 

Lue lisää aiheesta