Työikäiset

avonainen laukku

Fyysinen ja psyykkinen terveys, päihteettömyys, kiireettömyys, huolellisuus sekä turvatuotteiden käyttäminen ehkäisevät myös aikuisille sattuvia tapaturmia.

Aikuisten tapaturmien laaja kirjo

UHRI-tutkimuksen (2017) mukaan 20–74-vuotiaassa väestössä sattui vuoden aikana kaiken kaikkiaan yli 1.5 miljoonaa fyysisen vamman aiheuttanutta tapaturmaa. Tapaturmista lähes kolme neljännestä oli koti- ja vapaa-ajan tapaturmia (39 % koti-, 27 % liikunta- ja 14 % muun vapaa-ajan tapaturmia). Työtapaturmia oli 18 %, ja vamman aiheuttaneita liikenneonnettomuuksia 3 % kaikista tapaturmista. Miehillä runsas 70 % tapaturmista oli koti- ja liikuntatapaturmia. Vastaavasti tarkastellen naisilla koti- ja liikuntatapaturmat kattavat runsaan 60 % kaikista raportoiduista tapaturmista. Liikenneonnettomuuksien osuus oli melko samanlainen miehillä ja naisilla (2-3 %).

Kotona tapaturmia sattui useimmiten ruoanlaitossa, toiseksi eniten ulkona tehtävissä huolto-, korjaus- ja rakennustöissä ja kolmanneksi eniten sisällä tehtävissä lämmitys-, huolto- ja korjaustöissä. Uhritutkimuksen 2017 mukaan yleisin kotitapaturman sattumistapa on kaatuminen, kompastuminen, liukastuminen tai alle metrin korkeudelta putoaminen (44 %). Toiseksi yleisin sattumistapa on terävän esineen aiheuttama vamma (30 %). Kotitapaturmissa aiheutuneet vammat ovat tyypillisimmin mustelmia, ruhjeita tai haavoja, nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja (18 %) sekä palovammoja (12 %).

Lasten hankkimisen jälkeen ihmisen asenteet ja käyttäytyminen muuttuvat usein myös turvallisuusmyönteisemmiksi. Varsinkin pienet lapset vähentävät usein riskinottokäyttäytymistä ja saattavat siten pienentää vanhemman riskiä joutua tapaturmaan.

Työturvallisuudesta mallia kotiin ja vapaa-aikaan

Varsinkin teollisuuden ja rakentamisen alalla työntekijöiden turvallisuuteen voi liittyä merkittäviä vaaranpaikkoja työpaikalla. Työpaikoilla työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta. Useiden työpaikkojen turvallisuusriskeistä huolimatta työtapaturmia sattuu huomattavasti vähemmän kuin koti- ja vapaa-ajan tapaturmia.

Työssäkäyvien  koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyä voisi parantaa noudattamalla kotona samoja turvallisuuskäytäntöjä kuin työpaikalla, esimerkiksi turvatuotteiden käytön osalta.

Lue lisää aiheesta