Työikäiset

avonainen laukku

Fyysinen ja psyykkinen terveys, päihteettömyys, kiireettömyys, huolellisuus sekä turvatuotteiden käyttäminen ehkäisevät myös aikuisille sattuvia tapaturmia.

Aikuisten tapaturmien laaja kirjo

UHRI-tutkimuksen (2009) mukaan sukupuolittain tarkasteltuna miehille sattui enemmän fyysisen vamman aiheuttaneita työtapaturmia ja liikuntatapaturmia, kun taas suurin osa koti- ja vapaa-ajan tapaturmista sattui naisille. Miehillä alkoholiin liittyvien tapaturmien osuus on huomattavasti naisia korkeampi.

Kotona tapaturmia sattui useimmiten ruoanlaitossa, toiseksi eniten ulkona tehtävissä huolto-, korjaus- ja rakennustöissä ja kolmanneksi eniten sisällä tehtävissä lämmitys-, huolto- ja korjaustöissä.

Lasten hankkimisen jälkeen ihmisen asenteet ja käyttäytyminen muuttuvat usein myös turvallisuusmyönteisemmiksi. Varsinkin pienet lapset vähentävät usein riskinottokäyttäytymistä ja saattavat siten pienentää vanhemman riskiä joutua tapaturmaan.

Työturvallisuudesta mallia kotiin ja vapaa-aikaan

Varsinkin teollisuuden ja rakentamisen alalla työntekijöiden turvallisuuteen voi liittyä merkittäviä vaaranpaikkoja työpaikalla. Työpaikoilla työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta. Useiden työpaikkojen turvallisuusriskeistä huolimatta työtapaturmia sattuu huomattavasti vähemmän kuin koti- ja vapaa-ajan tapaturmia.

Työssäkäyvien  koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyä voisi parantaa noudattamalla kotona samoja turvallisuuskäytäntöjä kuin työpaikalla, esimerkiksi turvatuotteiden käytön osalta.

Kampanjointia turvallisuuskulttuurin edistämiseksi

Työikäiset ovat ryhmänä niin laaja, että tapaturmien ehkäisy on syytä jakaa pienempiin osioihin ja kohdentaa ryhmän sisällä. Tapaturmien ehkäisyssä liikenne-, työ- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn alalla  on tehtävä yhteistyötä.

Valtakunnallisella tasolla yhteistyö toteutuu muun muassa eri turvallisuuskampanjoissa. Tapaturmapäivä kampanjoi kiireestä aiheutuvien tapaturmien vähentämiseksi kotona, töissä ja liikenteessä. Pysy pystyssä -kampanjassa kehotetaan kiinnittämään huomiota liukastumisten ehkäisyyn talvikeleillä.

Lue lisää aiheesta