Nuoret

pyörä ja kypärä

Nuorille tapahtuu tapaturmia useimmiten vapaa-ajalla, urheilussa ja liikenteessä. Henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen sekä turvallisuuskasvatus ovat nuorten tapaturmien ehkäisyn kulmakiviä. Nuoret tarvitsevat niin kotona kuin koulussa annettavaa turvallisuuskasvatusta ja –opetusta: tietoa riskien ottamisen vaikutuksista ja tapaturmien seurauksista.

Kova vauhti vaikuttaa tapaturmien syntyyn

Nuorten liikuntatapaturmat ovat tavallisia lajeissa, joissa vauhti, kaatumiset ja kontaktit ovat tyypillisiä. Liikunnan harrastamisen hyödyt ovat kuitenkin hyvin merkittäviä. Liikuntavammojen ehkäisyssä on huomioitava liikunnan monipuolisuus, riittävä lepo ja ravinto. Tarpeellisten suojavarusteiden käyttö on tärkeää.

15–24-vuotiaille nuorille tapahtuu väestöstä eniten liikennetapaturmia ja alle 25-vuotiaiden tapaturmaisia kuolemia aiheutuu eniten tieliikenneonnettomuuksista. Nuorten liikennetapaturmien taustalla on usein liian kova ajonopeus, kiinnittämättömät turvavyöt tai kuljettaja, joka on päihteiden vaikutuksen alaisena tai ottaa liikenteessä muita riskejä.

Keskeisiä tapaturma-alttiuteen vaikuttavia tekijöitä ovat myös henkinen ja fyysinen hyvinvointi ja riskikäyttäytyminen, johon muun muassa sosiaaliset suhteet vaikuttavat. Päihteiden käyttö lisää nuorille tapahtuvien tapaturmien riskiä. Myös mielenterveysongelmat ovat yhteydessä esimerkiksi nuorten myrkytyksiin. 15 – 24-vuotiaiden ikäryhmässä myrkytyksistä aiheutuu vuosittain toiseksi eniten tapaturmaisia kuolemia, joiden taustalla on usein päihteiden käyttöä ja itsetuhoista käyttäytymistä. Päihteiden käytön taustojen selvittäminen ja mahdollisten ongelmien ja riskikäytön varhainen tunnistaminen sekä neuvonta ja tuki ovat nuorten myrkytysten ehkäisytyön keskiössä.

Nuorten tapaturmien ehkäisyyn tarvitaan yhteistyötä

Koulun tehtäviin kuuluu turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen järjestäminen. Oppiaineiden turvallisuuteen liittyvät tavoitteet syventävät tietoja turvallisuudesta. Koulussa harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa.

Nuorille on hyvä kertoa kypärän, turvavyön ja muiden turvatuotteiden oikeanlaisen käytön vaikutuksista tapaturmien ehkäisyyn. Myös ensiaputaitojen opettaminen nuorille on tärkeää. Opettajien, vanhempien ja harrastustoiminnan ohjaajien tai valmentajien on tärkeää tehdä yhteistyötä nuorten turvallisuuden hyväksi.

Nuorten asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttamiseen pyritään myös nuorille suunnatuilla liikenne-, palo- ja vesiturvallisuuteen liittyvillä valistuskampanjoilla. Nuorille suunnatuista turvallisuuskampanjoista ja niiden materiaalien käytöstä koulussa ja harrastustoiminnassa löytyy tietoa alla lueteltujen kampanjoiden verkkosivuilta tai sosiaalisesta mediasta.

Lue lisää aiheesta