Päihteiden käytön aiheuttamat tapaturmat

Humalassa alttius tapaturmille kasvaa: harkintakyky heikkenee ja impulsiivisuus ja riskinotto lisääntyvät. Päihteiden käyttö lisää riskiä niin myrkytys-, palo-, hukkumis-, kaatumis-, tukehtumis- kuin liikuntatapaturmiin. Runsas 7 % kaatumisista ja noin 35 % muista kuolemaan johtaneista tapaturmista tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena.

Alkoholin käyttö lisää kaikkien tapaturmien vaaraa

Tapaturmavaaran lisääntyminen ja vammojen vakavuus ovat riippuvaisia käytetystä päihteestä ja sen määrästä. Vuonna 2017 alkoholilla oli keskimäärin joka kuudennessa tapaturmakuolemassa osuutta turman tapahtumiseen. Eniten tapaturmia tapahtuu päihteiden vaikutuksen alaisena nuorille, keski-ikäisille ja miehille. Näissä ryhmissä käytetään eniten alkoholia. Alkoholi rohkaisee ja poistaa estoja sekä samalla heikentää kehon hallintaa lamauttaessaan keskushermoston toimintaa. Päihteet aiheuttavat myös myrkytyksiä ja myrkytykset ovat tyypillisesti seurausta monien yhdisteiden, kuten lääkeaineiden ja alkoholin tai huumeiden sekakäytöstä. Vakavan päihdemyrkytyksen seurauksena on usein hengityslama, sydämen rytmihäiriöt tai sydämenpysähdys sekä psykoottisuus.

Alkoholin käyttö on merkittävä palovammojen, palokuolemien ja tulipalojen taustatekijä. Palokuoleman uhreista noin 70 prosenttia on ollut tapahtumahetkellä alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Palovaaran vuoksi myös sohvalla ja sängyssä tupakointia tulee välttää. Palavan savukkeen voi jättää tuhkakuppiin tai muulle palamattomalle alustalle ainoastaan, jos sitä valvoo koko ajan.

Päihteillä ja erityisesti alkoholilla on merkittävä rooli myös liikenne- ja vesiliikenneonnettomuuksissa sekä kaatumisissa ja hukkumistapaturmissa. Lähes kahdella kolmesta hukkuneesta on havaittu olevan alkoholia veressä puoli promillea tai enemmän.

Iäkkäät ja alkoholi

Ikääntyessä elimistön toiminta ja kehon koostumus muuttuu, mikä vähentää myös alkoholin sietokykyä. Lisäksi eri sairaudet ja lääkitykset voivat voimistaa alkoholin negatiivisia vaikutuksia ja lisätä kaatumis- ja tapaturmariskiä.

Iäkkäiden henkilöiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt ja arkipäiväistynyt sen myötä, kun suuret ikäryhmät ovat ikääntyneet. Syitä päihteidenkäyttöön on monia, kuten yksinäisyys, masentuneisuuden lievittäminen tai ajan kuluttaminen. Erityisesti iäkkäiden keskuudessa myös itselääkinnälliset tarkoitukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien, unihäiriöiden tai vatsavaivojen hoito, voivat olla perusteluna omalle päihteiden käytölle. Ikäihmisen riskikulutuksen raja alkoholille on huomattavasti alhaisempi kuin työikäisen aikuisen, koska ikääntyneillä alkoholinkäytön riskit ilmenevät jo vähäisemmällä kulutuksella. Iäkkäällä alkoholin määrän ei tarvitse olla suuri lisätäkseen myös alttiutta tapaturmille. Näistä syistä alkoholin juomisen vähentämistä kannattaa harkita iän karttuessa.

Päihteiden aiheuttamia tapaturmia voidaan ehkäistä ja vähentää

  • Alkoholin kokonaiskulutuksen ja erityisesti humalahakuisen juomisen vähentämisellä.
  • Tiedon jakamisella lääkkeiden ja päihteiden sekakäytön riskeistä.
  • Pidättäytymällä päihteiden käytöstä veden äärellä ja vesillä liikuttaessa.
  • Päihteiden käytön aktiivisella puheeksi ottamisella ja riskikäytön tunnistamisella.
  • Matalan kynnyksen päihdepalveluilla ja hoitoon ohjauksella.

Lue lisää aiheesta