Päihteiden käytön aiheuttamat tapaturmat

Humalassa harkintakyky heikkenee sekä impulsiivisuus ja riskinotto lisääntyvät, joten alttius tapaturmille kasvaa.

Alkoholin käyttö ja tupakointi on palovaarallinen yhdistelmä

Eniten tapaturmia päihteiden vaikutuksen alaisena sattuu nuorille, keski-ikäisille ja miehille, eli niissä ryhmissä, joissa alkoholia eniten käytetään. Alkoholi rohkaisee ja poistaa estoja sekä samalla heikentää kehon hallintaa lamauttaessaan keskushermoston toimintaa.  Päihteet aiheuttavat myös myrkytyksiä. Vakavan päihdemyrkytyksen seurauksena on usein hengityslama, sydämen rytmihäiriöt tai sydämenpysähdys sekä psykoottisuus.

Alkoholijuomien riskikulutus ja raju humalahakuinen kertakulutus ovat merkittävä palovammojen, palokuolemien ja tulipalojen taustatekijä.  Palokuoleman uhreista noin 70 prosenttia on tapahtumahetkellä alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.  Vältä etenkin sohvalla tai sängyssä tupakointia. Palavan savukkeen voi jättää tuhkakuppiin tai palamattomalle alustalle ainoastaan, jos sitä valvoo koko ajan. Tuhkakupin tulee olla tehty palamattomasta materiaalista.

Iäkkäät ja alkoholi

Ikääntyessä elimistön toiminta muuttuu. Kehon koostumuksen muuttuminen vaikuttaa alkoholin sietokykyyn sitä vähentäen. Lisäksi eri sairaudet ja lääkitykset voivat voimistaa alkoholin negatiivisia vaikutuksia ja lisätä kaatumis- ja tapaturmariskiä.

Iäkkäiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt sen myötä, kun suuret ikäryhmät ikääntyvät. Syitä päihteidenkäyttöön on monia, kuten yksinäisyys, masentuneisuuden lievittäminen tai ajankulu. Erityisesti iäkkäiden keskuudessa myös lääkinnälliset tarkoitukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien, unihäiriöiden tai vatsavaivojen hoito, voivat olla perusteena päihteiden käytölle. Ikäihmisen riskikulutuksen raja alkoholille on huomattavasti alhaisempi kuin työikäisen aikuisen, koska ikääntyneillä alkoholinkäytön riskit ilmenevät jo vähäisemmällä kulutuksella. Iäkkäällä alkoholin määrän ei tarvitse olla suuri lisätäkseen myös alttiutta tapaturmille. Näistä syistä juomisen vähentämistä kannattaa harkita iän karttuessa.

Päihteiden aiheuttamien tapaturmien ehkäisy

Päihteiden aiheuttamia tapaturmia voidaan ehkäistä. Päihteiden käytön aktiivisella puheeksi ottamisella ja riskikäytön tunnistamisella voidaan vähentää päihteiden käytöstä johtuvien tapaturmien syntyä. Tärkeää on vähentää alkoholin kokonaiskulutusta, kiinnittäen huomiota erityisesti humalahakuiseen juomiskäyttäytymiseen. Vesiturvallisuuden suhteen on muistettava, ettei alkoholi kuulu vesille: raittiudella voidaan ehkäistä myös hukkumistapaturmia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat päihtyneenä – kuinka ehkäistä –korttiin on kerätty toimivia käytäntöjä, toimintamalleja ja vinkkejä.

Lue lisää aiheesta