Iäkkäät

rollaattori

Iäkkäiden tyypillisin tapaturmatyyppi on kaatumis- ja putoamistapaturma. Iäkkäille henkilöille tapaturmien seuraukset ovat usein vakavampia kuin nuoremmille. Tapaturma iäkkäänä saattaa johtaa esimerkiksi siihen, että pärjääminen kotona käy vaikeammaksi omin voimin.

Iäkkään läheisillä tärkeä rooli tapaturmien ehkäisyssä

Valppaus arjen askareissa ja pienetkin turvallisuutta lisäävät muutokset kodissa voivat olla riittäviä tapaturmien ehkäisykeinoja. On hyvä muistaa, että kaatumistapaturman syy tulee aina selvittää, jotta ehkäiseviä toimenpiteitä osataan kohdistaa oikeisiin asioihin. Tapaturmavaaraa voidaan pienentää huolehtimalla hyvästä terveydestä sekä toiminta- ja liikkumiskyvystä. Säännöllinen ja monipuolinen liikunta, riittävä ja monipuolinen ravinto, sopiva lääkitys sekä hyvän mielialan ylläpitäminen ovat terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen kulmakiviä.

Omainen tuntee iäkkään tavat ja asuinympäristön ja hän pystyy tunnistamaan paikkoja, joissa vaaratilanteita voi tapahtua. Iäkkään voi olla myös helpompi kertoa läheisille esimerkiksi kaatumispelosta kuin vaikkapa lääkärille. Kaatumispelosta puhuminen on tärkeää, jotta huolenaiheisiin voidaan puuttua ajoissa ja ryhtyä toimiin tapaturmien ehkäisemiseksi.

Tärkeää on, että tapaturmista ja niille altistavista asioista keskustellaan, ja mietitään yhdessä miten niiltä voitaisiin välttyä.  Kodissa voi olla tarpeen tehdä turvallisuutta parantavia muutostöitä, mutta ne on aina tehtävä yhteisymmärryksessä siellä asuvan henkilön kanssa. Usein pienetkin toimet tapaturmien ehkäisemiseksi riittävät, ja jo muutos esimerkiksi omassa käyttäytymisessä ja asenteessa voi riittää. Turhan kiirehtimisen välttäminen sekä kodin siisteydestä ja tavaroiden järjestyksestä huolehtiminen niin ikään ovat helppoja keinoja ehkäistä tapaturmia.

Iäkkäät ja paloturvallisuus

Oma koti on paras paikka asua myös iäkkäänä. Kuitenkin silloin, kun toimintakyky tai terveys syystä tai toisesta heikkenee, lisääntyy myös alttius tapaturmille.  Heikentynyt toiminta- ja liikkumiskyky vaikeuttaa esimerkiksi poistumista asunnosta tulipalotilanteessa.

Koska iäkkäät eivät välttämättä kykene huolehtimaan omasta paloturvallisuudestaan omatoimisesti, on tärkeää, että omaiset ja läheiset huolehtivat asiasta.  Kodin turvalaitteita on monia, ja esimerkiksi liesivahti tai turvaliesi parantavat lieden käyttöturvallisuutta etenkin vanhuksilla ja muistihäiriöstä kärsivillä ihmisillä.

Lue lisää aiheesta