Iäkkäät

rollaattori

Iäkkäille henkilöille tapaturmien seuraukset ovat usein vakavampia kuin nuoremmille. Tapaturma iäkkäänä saattaa johtaa esimerkiksi siihen, että pärjääminen kotona omin voimin käy vaikeammaksi.

Iäkkään läheisillä tärkeä rooli tapaturmien ehkäisyssä

Valppaus arjen askareissa ja pienetkin turvallisuutta lisäävät muutokset kodissa voivat olla riittäviä tapaturmien ehkäisykeinoja.  Tapaturmavaaraa voi vähentää huolehtimalla hyvästä terveydestä ja toimintakyvystä. Säännöllinen liikunta, riittävä ja monipuolinen ravinto, sopiva lääkitys sekä hyvän mielialan ylläpitäminen ovat terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen kulmakiviä.

Omainen tuntee iäkkään tavat ja ympäristön ja hän pystyy tunnistamaan paikkoja, joissa vaaratilanteita voi tapahtua. Läheisille iäkkään voi olla helpompi kertoa esimerkiksi kaatumispelosta kuin vaikkapa lääkärille. Tämä on tärkeää, että voidaan ajoissa puuttua  huolenaiheisiin ja ryhtyä toimiin tapaturmien ehkäisemiseksi.

Tärkeää on, että tapaturmista ja niille altistavista asioista keskustellaan ja mietitään yhdessä mitä tarvitaan, ettei niitä tapahtuisi.  Esimerkiksi turvallisuutta parantavat muutostyöt kodissa on tehtävä siellä asuvan henkilön kanssa yhteisymmärryksessä. Usein pienetkin toimet tapaturmien ehkäisemiseksi riittävät eivätkä vaadi suuria muutoksia. Jo muutos omassa käyttäytymisessä ja asenteessa voi riittää. Esimerkiksi turhan kiirehtimisen välttäminen tai huolehtiminen siitä, että ei jätä turhia tavaroita lojumaan lattialle ovat helppoja keinoja välttää tapaturmia.

Iäkkäät ja paloturvallisuus

Oma koti on paras paikka asua myös iäkkäänä. Kuitenkin silloin, kun toimintakyky tai terveys syystä tai toisesta heikkenee, lisääntyy myös alttius tapaturmille.  Heikentynyt toiminta- ja liikkumiskyky vaikeuttaa esimerkiksi poistumista asunnosta tulipalotilanteessa.

Koska iäkkäät eivät välttämättä kykene huolehtimaan omasta paloturvallisuudestaan omatoimisesti, on tärkeää, että omaiset ja läheiset huolehtivat asiasta.  Esimerkiksi turvalaitteet parantavat lieden käyttöturvallisuutta etenkin vanhuksilla ja muistihäiriöstä kärsivillä ihmisillä.

Lue lisää aiheesta