Typer av olyckor

turvalliset tikkaat, takka, häkävaroitin
Hukkumiset

Drunkningsolyckor

I Finland drunknar årlige100150 personer. Simkunnighet och goda kunskaper om säkerhet vid vatten ger frihet att röra sig på vatten under alla årstider. Största delen av drunkningarna kunde undvikas med rätt säkerhetsattitydalerthet och beredskap: genom att alltid ta på sig flytvästen då man åker ut på vattnet samt genom att vistas nykter på och vid vattnet. Det räcker med några centimeter djupt vatten för att drunkna och drunkningen kan ske snabbt. Drunkningsolyckorna kan undvikas genom att alltid simma med en kompis och i riktning med stranden så att man vid behov bottnar. Barn ska alltid övervakas vid vattnet inom räckhåll. 

Läs mer:

Finlands Simundervisnings– och Livräddningsförbund rf

 

Kaatumiset ja liukastumiset

Fall och halkning

De flesta olyckor i hemmet och på fritiden är fall eller följder av att man fallit från låg höjd. Människor i alla åldrar faller, men störst är risken för fall och allvarliga följder hos äldre. Fall kan förebyggas bland annat med mångsidiga konditionsövningar samt med tillräcklig belysning och prydliga gångar och genom god tillgänglighet. Halkningar kan förebyggas genom att välja skor enligt väder: skor med stadig botten eller vid behov skor med broddar eller halkskydd som fästs på skorna. Vintertid ska man se till att gården är rengjord från snö och att man har sandat. Fall hör inte till normalt åldrande och i bakgrunden kan flera olika faktorer finnas som kan utredas med hjälp av verktygen för utvärderingen av fallrisken.  

Läs mer:

KaatumisSeula®-verktyg: om fallolyckor och hur förebygga dem

Liikuntatapaturmat

Idrottsskador

Idrottsskador är den näst vanligaste typen av olyckor.  Idrottsskador kan förebyggas genom att vara medveten om och beakta olika idrotters olika slags risker samt genom att hålla fattningen, använda ändamålsenlig utrustning och värma upp innan all slags idrott. Mångsidig idrott och motion har enligt forskningen positiva inverkningar både på den fysiska och den psykiska hälsan. Med motion kan man även förhindra idrottsolyckor och idrottsskador. Skador kopplade till idrott beror ofta på brister i kroppskontrollen, så en god aerobisk grundkondition, tillräcklig muskelstyrka och övningar för kroppsbehärskningen är grunden för säker motion. 

Läs mer:

Myrkytykset

Förgiftningar

I hemmet orsakas förgiftningarna vanligtvis av läkemedel, alkohol, narkotika, giftiga växter, kemikalier eller svampar. I Finland inträffar även förgiftningar i samband med kolos. Hur kraftiga förgiftningssymtom man får och hur snabbt de uppenbarar sig beror på vilket gift det handlar om och hur man har kommit i kontakt med giftet. Snabbast inverkar gift som hamnat i kroppen via injektion eller andningsvägarna. Barn under tre år är mest utsatta för förgiftningsolyckor och därför bör man vara särskilt noggrann där hemma med förvaringen av giftiga ämnen och kemikalier: de bör hållas utom räckhåll för barn i låsta skåp. Det lönar sig att ringa giftinformationscentralen alltid då man misstänker förgiftning.  

Ytterligare information om giftiga ämnen får du dygnet runt från giftinformationscentralen, tel. 0800 147 111 (avgiftfri)

Läs mer:

Paloturvallisuus

Brandfaror

Eldsvådor inleds ofta med oövervakad matlagning, ovarsam rökning eller barn som leker med tändstickor.  För att förebygga uppkomsten av eldsvådor är det viktigt att alltid övervaka öppna eldar, hålla tändstickor utom räckhåll för barn samt följa elapparaternas bruks- och serviceanvisningar. Man bör undvika att röka i soffan eller sängen. Där hemma bör man förbereda sig inför eldsvådor med fungerande brandvarnare, genom att lära sig primärsläckning samt med en räddningsplan. Möjligheterna att klara sig ur en eldsvåda är bättre om man på förhand har tänkt över vad man ska göra om den inträffar.

Läs mer:

Päihteiden aiheuttamat tapaturmat

Berusningsmedel

Användningen av rusmedel har ett samband med olyckor som leder till dödsfall: drygt 7 procent av alla fall och cirka 35 procent av övriga olyckor som lett till döden inträffar under påverkan av alkohol. Vid berusning försämras omdömet och impulsiviteten och risktagandet ökar, vilket ökar risken för olyckor. Rusmedelsbruket ökar risken för förgiftnings-, brand-, drunknings-, fall-, kvävnings- och idrottsolyckor, dvs. det är även kopplat till alla andra typer av olyckor. För att förebygga olyckor som beror på berusningsmedel är det viktigt att minska på helhetskonsumtionen av alkohol, aktivt föra användningen av berusningsmedel på tal samt identifiera en riskanvändning av berusningsmedel. 

Läs mer:

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete rf

Tukehtumisvaarat

Kvävning

Kvävning och strypning är mer ovanliga än övriga olyckstyper, men de är mycket allvarliga olyckor. Kvävningsfaran kan minskas genom att fokusera på ätandet och tugga noggrant och genom att se till att små föremål är utom räckhåll för barn. Om någon i ditt matsällskap plötsligt börjar ulka och det verkar som om personen inte kan prata eller andas är det viktigt att kunna agera snabbt.  

Främmande föremål i luftvägarna – så här hjälper du: 

Det är viktigt att snabbt inse nödläget. Om det finns flera som kan hjälpa på plats ska någon
genast ringa 112 och någon annan genast inleda första hjälpen. 

Länkar till första hjälpen-videor: