Ett säkert hem

Eteinen

Ingång

I korridorer och passager borde inga varor förvaras som kan göra det svårt att lämna hemmet vid en olycka. I trapphuset får inga saker förvaras på grund av brandsäkerheten – inte ens barnvagnar. Öppna och väl upplysta gångar ökar säkerheten. Om äldre personer bor i huset eller kommer på besök vore det bra med en pall nära dörren för att ta på sig skorna. Hemma bör man även tänka på säkerheten i trappor, vid fönster och på balkonger. Räcken och halkskyddsdekaler som fästs på trapporna ökar tryggheten i trapporna. Hem med små barn borde ha en säkerhetsgrind i trappan. För fönstren finns det fönsterreglar som låser fönstret i önskad position och minskar på risken för fall. Även ett barnlås på balkongdörren minskar risken för att små barn faller från balkongen. På balkongen bör man tänka på att använda elapparater av rätt typ för utomhusbruk och man ska inte dra el inifrån med skarvsladdar till balkongen eller terrassen. Med tanke på brandsäkerheten är det viktigt att man inte lämnar ljus på balkongen utan uppsyn och att man inte använder balkongen som förråd för saker och ting. 

Keittiö

Köket

Köket är ett av de farligaste ställena med tanke på olyckor i hemmet. Risken för olyckor kan minskas genom att fästa uppmärksamhet vid brandsäkerheten i och förvaringen av redskap och inventarier i köket. Största delen av eldsvådorna i hemmen uppstår i köket och oftast är det människans verksamhet och oförmåga att agera som är orsaken.  Brännbart material bör inte förvaras på eller nära spisen och den får inte lämnas oövervakad medan man lagar mat. Det finns olika slags utrustning som ökar brandsäkerheten i köket, såsom spisvakter och barnlås – och även utrustningen för primär släckning bör finnas nära till hands i köket. Eldsvådor på grund av hushållsapparater och elfel visar ofta förhandstecken, så om funktionen av en hushållsapparat visar problem ska den repareras innan den används igen.  

Brandfaror i köket kan även minskas med att hålla köket rent genom att exempelvis dammsuga bakom kylskåpet och spisen. Genom att hålla rent i köket kan man även förhindra fall- och halkningsolyckor. Kökets förvaringslösningar bör vara säkra för alla barn, vuxna och äldre som använder köket och man bör se till att ingen behöver sträcka sig efter saker och att det i köket vid behov finns en stadig köksstege med stöd för händerna.  Knivar och andra vassa köksföremål eller giftiga kemikalier såsom tvättmedel bör förvaras utom räckhåll för barn. 

Olohuone

Vardagsrummet

Farorna i vardagsrummet är kopplade till bokhyllorna, förvaringslösningarna samt eventuella brandfaror. Säkerheten i vardagsrummet kan förbättras exempelvis genom att fästa bokhyllorna i väggen och placera glasföremål och andra tunga prydnadssaker utom räckhåll för barn. Skarvsladdarna ska varken seriekopplas eller placeras så att man kan snubbla i dem. Halkskyddsmattor under mattorna minskar risken för fall och halkning. Om det finns en eldstad i vardagsrummet ska den aldrig lämnas tänd utan övervakning – även brinnande ljus ska alltid övervakas. Eldstäder och deras rökkanaler ska sotas och deras skick ska granskas årligen. I användningen av eldstäderna ska man noga följa användningsanvisningarna och det är bra att förvara handsläckningsutrustning nära dem. Ett koloslarm förbättrar även eldstädernas användningssäkerhet.  

Makuuhuone

Sovrummet

Sovrummets faror är fall ur sängen, snubblande i mörkret och brandfaror. Viktigt med tanke på sovrummets säkerhet är att välja en säng i rätt storlek och placera den rätt. För en äldre kan man vid behov skaffa en tillräckligt hög säng med kanter och som det är lätt att stiga upp ur. Även för barn minskar en säng med kanter risken för att falla ur den. Barnsängar ska inte placeras nära fönstret och det ska inte finnas något i sängen som kan kväva eller strypa barnet. Man ska absolut undvika att röka i sängen och om man bränner ljus i sovrummet ska de övervakas och släckas innan man går för att lägga sig. Det ska finnas en brandvarnare i sovrummets tak och den ska regelbundet kontrolleras. Säkerheten i sovrummet kan förbättras genom att hålla rummet rent och sakerna i ordning så att man inte kan snubbla på saker eller elkablar. Det går att förbättra säkerheten om man måste röra på sig under natten med hjälp av en nattlampa.

Lastenhuone

Barnrummet

I barnrummet är låga, enkom för barn designade möbler oftast det säkraste inredningsvalet. I övrigt bör man välja och placera möblerna så att barnet inte kan klättra på dem och så att möblerna inte orsakar fara för fall. Inga tunga föremål bör förvaras på skåp eller hyllor. Barnrummets lampor ska vara stadiga och placerade utom räckhåll för barn. Det finns skyddsproppar för eluttagen och dessa bör placeras ut särskilt i barnrummet, men även i alla andra eluttag i hemmet. Man ska ta hand om leksakernas säkerhet och skick och leksakerna ska väljas enligt barnets ålder. 

Kylpyhuone

Badrummet

Den största olycksrisken i duschen är halkning och fall. Badrummets golv är särskilt halt då det är vått och förutsätter försiktighet: det lönar sig alltid att torka de våta golven efter duschen för att förhindra halkning. En grov plastmatta på golvet eller valet av en grov eller liten keramisk platta som material på golvet minskar risken för halkning i badrummet. Badrumsgolvet kan även behandlas med ett halkningsbekämpningsmedel.  Ett stödhandtag på väggen i duschen är också en bra lösning för att förebygga halkning i duschen. Om det bor en äldre person där hemma ökar en vändstol som fästs i väggen säkerheten i badrummet. Det är bra att hålla tvättmaskinens kran stängd i tvättrummet alltid då maskinen inte används. Tvättmaskinen bör användas endast under uppsyn. För små barns säkerhet ska giftiga tvättmedel och kemikalier förvaras utom räckhåll för barn. Vattenkärl, såsom hinkar och badkar ska alltid tömmas efter användning. Hett vatten kan orsaka brännskador och därför bör badrummet ha termostat- och säkerhetskranar.  

Sauna

Bastun

Användningen av rusmedel och torkning av tvätt i bastun är riskfaktorer för olyckor i bastun. Räcken ökar på säkerheten i bastun: om man halkar eller snubblar till skyddar räcket mot brännskador. Vid placeringen av bastuns räcken bör man beakta bastuugnens säkerhetsanvisningar och räcket ska placeras stadigt åtminstone en halv meter från bastuugnen. Inga kläder ska någonsin torkas på räckena och inga föremål ska förvaras i bastun – de äventyrar brandsäkerheten. Även tillräcklig belysning och att inte använda rusmedel i bastun förbättrar säkerheten. 

Piha

Gården

Säkerheten på hemgården kan förbättras med tillräcklig belysning och genom att se till att gården är prydlig och sandad på vintern. På en barnsäker gård är lekutrustningen hel och stadig och inga vassa föremål sticker ut. Eventuella vattenkärl på gården ska tömmas och badtunnor täckas efter användning. På barnens lekplats ska man beakta möjligheten att barnet trillar ur gungan och lekredskapen ska inte ha platser eller delar där barnet kan fastna. Det är bra att regelbundet granska lekplatsens säkerhet, speciellt på våren efter vintern.  Tänk dock på att inte ens en säker lekplats minskar på behovet av en vuxens övervakning. Om det växer giftiga växter på gården, som exempelvis liljekonvaljer, bör man lära barnet att känna igen dessa och få barnet själv att förstå att man inte ska röra vid växterna. För säkerheten på gården är det viktigt att gångarna är fria och att det inte finns något på räddningsvägen som hindrar trafiken, såsom planteringar eller snöhögar på vintern.