Tapaturma­päivä

Observationsfel vanliga i cykelolyckor – Olycksfallsdagen uppmärksammar framför allt männens olycksbenägenhet

Nästan hälften av männen som cyklar har ramlat med cykeln eller råkat ut för en olycka under de senaste tre åren visar Trafikskyddets enkät om cykling. Olycksfallsdagen den 13 september fokuserar på i synnerhet männens olycksfall och säkerhet på vägen till och från arbetet. Ett olycksfallstest är ett hjälpmedel för att kartlägga de egna riskerna.

År 2017 dog 2 325 människor genom olyckshändelse, och av dessa var 65 procent män. När det gäller dödsfall genom olyckshändelse bland personer i arbetsför ålder är det i fyra fall av fem män som drabbas.*

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens förhandsuppgifter råkade löntagarna år 2018 ut för totalt omkring 127 000 arbetsolyckor. Av de ersatta olycksfallen var cirka 23 000 olycksfall som hade inträffat på vägen mellan bostaden och arbetet.**

– Med dina egna val kan du påverka olycksfallsrisken. Med Olycksfallsdagens slogan ”Tricksa inte” vill vi fästa uppmärksamhet vid dessa val, konstaterar expert Kerttuli Harjanne på Arbetarskyddscentralen.

– Genom att identifiera farliga ställen, använda säkerhetsutrustning eller annan ändamålsenlig utrustning, agera förutseende och minska tricksandet skulle många olyckor kunna förhindras både hemma, på arbetsplatsen och på vägen till och från arbetet.

Hälften har råkat ut för en olycka eller ramlat med cykeln

För många är vägen till och från arbetet den mest riskfyllda tiden under arbetsdagen. Att promenera eller cykla till arbetet är ett utmärkt val, men även olyckor kan inträffa.

Av männen som besvarade Trafikskyddets enkät om cykling*** berättade nästan varannan (49 procent) att de har ramlat med cykeln eller råkat ut för en olycka under de senaste tre åren. Av kvinnorna hade var tredje råkat ut för en olycka.

Oftast uppgavs vädret, förhållandena eller ett eget bedömnings- eller observationsfel som orsak till olyckan. Även observationsfel av någon annan trafikant samt för hög hastighet var bland de största orsakerna till olyckorna.

Huvudskälen till att respondenterna väljer att cykla är för motionens och träningens skull, för att de tycker om att cykla samt av hälsoskäl, berättar Trafikskyddets planerare Jyrki Kaistinen.

– Med ett förutseende körsätt och andra trygga val kan man se till att en bra cykelsäsong inte tar slut på grund av en olycka. Även att underhålla cykeln och använda lämplig utrustning är ett bra sätt att öka säkerheten vid cykling. Tre av fem män som svarade på enkäten berättar också att de regelbundet ser över cykelns skick, vilket är bra.

De egna valen viktiga för att förebygga olyckor

Företag uppmuntras att delta i Olycksfallsdagen. I många företag har man förstått att fästa uppmärksamhet vid säkerheten på vägen till och från arbetet som en del av främjandet av säkerheten.

– En tryggare pendling till och från arbetsplatsen minskar antalet olyckor och mängden sjukfrånvaro. Samtidigt minskar kostnaderna för sjukfrånvaro, säger Harjanne.

Var och en kan testa sina egna säkerhetskunskaper och -färdigheter med hjälp av ett olycksfallstest (på finska): kotitapaturma.fi/tapaturmatesti/.

Arbetet med att förebygga olyckor har utförts sedan 1993 genom samarbete mellan organisationer och myndigheter. Målet med Olycksfallsdagen är att få människor att fundera över hur risktagning ökar riskerna för olyckor såväl hemma, på arbetet som i trafiken. Tidpunkten varierar från år till år, eftersom dagen ordnas varje fredag den 13:e. Under 2019 finns det två dagar: den 13 september och den 13 december.

Mer information om förebyggandet av olyckor:

Saara Aakko, planerare, Finlands Röda Kors, tfn 040 4806973, saara.aakko@punainenristi.fi

Mer information om olyckor som sker i Finland:

Persephone Doupi, specialforskare, THL, avdelningen för välfärd, tfn 029 524 7383, persephone.doupi@thl.fi

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3177, pirjo.lillsunde@stm.fi

Mer information om cykling:

planerare Jyrki Kaistinen, Trafikskyddet, tfn 020 7282 345, jyrki.kaistinen@liikenneturva.fi

Mer information om säkerhet på vägen till och från arbetet:

Kerttuli Harjanne, expert, Arbetarskyddscentralen, tfn 040 716 5915, kerttuli.harjanne@ttk.fi

tapaturmapäivä.fi

kotitapaturma.fi/sv/

Statistik:

*Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker 2017

**Olycksfallsförsäkringscentralen 2019: Förhandsuppskattning: Antalet arbetsplatsolycksfall ökade år 2018

***Trafikskyddets enkät om cykling 2019. Materialet samlades in som en webbenkät under april–maj 2019, och den besvarades av totalt 1 695 personer, varav cirka 61 procent var män.