Män råkar ut för mycket – Målgruppen för Olycksfallsdagen är män i arbetsför ålder

Män verkar råka ut för både det ena och det andra – särskilt hemma och vid motionering. Därför fäster vi på Olycksfallsdagen fredagen den 13 april särskild uppmärksamhet vid olycksfall rörande män.

Dödligheten i olycksfall bland personer i arbetsför ålder är högre bland män än kvinnor. Dödligheten i olycksfall rörande män har minskat under de senaste åren, men ännu är 80 procent av personerna i arbetsför ålder som dör genom olycksfall män.

Närmare 80 procent av alla olycksfall som leder till skada sker hemma och på fritiden. Av olycksfall bland män är drygt 70 procent hem- och idrottsolycksfall medan den motsvarande siffran bland kvinnor är 60 procent. Skador som orsakas av olycksfall i hemmet är vanligtvis blåmärken, kontusioner och sår samt stukningar, sträckningar och urledvridningar.**

Olycksfall kan förebyggas med egna val – var inte dumdristig

På grund av hur vanliga olycksfall är och vilka resurser följderna av dem kräver, är olycksfall ett av de största problemen ur folkhälsans perspektiv.

Största delen av olycksfallen bland män kan undvikas med egna val: genom att identifiera riskfyllda situationer, använda skyddsutrustning, bedöma risker på förhand – och genom att vara mer försiktig.

”Till exempel sömnbrist är en risk som ökar benägenheten för olycksfall. Den försämrade koncentrationen som trötthet orsaker förklarar också många fall, snubblingsolyckor och stötar, och spelar även en roll i trafikolyckor. Den uppskattas vara bakgrundsorsaken till så mycket som var sjätte krock med dödlig utgång,” berättar folkhälsoexperten docent Tuuli Lahti från SOSTE.

 Fokusen i kampanjen Olycksfallsdagen i april ligger på ”genomsnittsmannen” som kan allt och är dumdristig. Kampanjen uppmanar män till att begrunda sina egna tillvägagångssätt med temat ”Män råkar ut för mycket – var inte dumdristig”.

Statistik:

* Statistikcentralen: Befolknings- och dödsorsaksstatistik 2016
** Uhritutkimus, nationell offerundersökning från Institutet för hälsa och välfärd: Olycksoffren i Finland 2017
Halvtidsöversyn av Social- och hälsovårdsministeriets målprogram: Turvallisuutta kaikille kotona, vapaa-ajalla ja liikunnassa (Trygghet för alla hemma, på fritiden och vid motion)

Mer information om olyckor som sker i Finland ges av:

Pirjo Lillsunde, rådgivande tjänsteman, SHM, avdelningen för välfärd och tjänster
tfn 029 516 3177
pirjo.lillsunde(at)stm.fi

Persephone Doupi, specialforskare, THL, avdelningen för välfärd (frånvarande 9–11.4.)
tfn 029 524 7383
persephone.doupi(at)thl.fi

Kari Haikonen, forskare, THL
tfn 029 524 8433
kari.haikonen@thl.fi

Tuuli Lahti, docent, folkhälsoexpert, SOSTE
tfn 050 591 8307
tuuli.lahti@soste.fi

Vad är Olycksfallsdagen?

Flera organisationer och myndigheter har sedan 1993 samarbetat för att förebygga olyckor i hemmet. En av samarbetsformerna är att påverka människors attityder genom att organisera kampanjen Olycksfallsdagen. Tidpunkten varierar årligen, eftersom dagen ordnas varje fredag den 13:e. Under 2018 finns det två dagar: den 13 april och den 13 juli.
Mer information om riskhantering för skydd mot olyckor finns på adresserna www.tapaturmapäivä.fi och www.kotitapaturma.fi/sv/