Pysy pystyssä

Vähennetään liukastumisia työmatkalla ja työpäivän aikana

Kävellessä työmatkatapaturmia tapahtuu talvisin huomattavasti enemmän kuin kesäisin, ja yksittäiset liukkaimmat päivät näkyvät tilastoissa selvinä piikkeinä. Liukastumisonnettomuudet aiheuttavat vuosittain merkittävät taloudelliset kustannukset sairaalahoidon ja poissaolojen vuoksi. Ilmatieteen laitos on tarttunut ongelmaan. Tulevaisuudessa avuksi voi tulla reaaliaikaista liukkaustietoa välittävä mobiilisovellus.

Työsuojelurahasto tuki Ilmatieteen laitoksen projektia: Työmatkatapaturmien vähentäminen kelivaroitusmallia kehittämällä. Projektin tavoitteena oli vähentää talvisin ulkona tapahtuvia liukastumisonnettomuuksia informoimalla työnsä puolesta ulkona liikkuvia tulevasta liukkaasta kelistä, jolloin työntekijät voivat varautua esimerkiksi pitävillä kengillä, liukuesteillä tai varaamalla enemmän aikaa matkoihin.

Projektissa olivat mukana Ilmatieteen laitos, Työterveyslaitos, Vaisala ja Posti. Ilmatieteen laitos kehitti liukkauden kelivaroitusmallia ja tuotti liukastumisvaroituksia loppukäyttäjille. Työterveyslaitos teki liukkaustutkimuksia liukkausmittarillaan. Vaisala toimitti projektia varten kaksi mittalaitetta, joilla havainnointiin kevyen liikenteen väylän liukkautta. Posti toimi liukkausvaroituspalvelun testikäyttäjänä, ja he tekivät myös havaintoja liukkaista paikoista ja päivistä.

Liukkauden havainnoinnin mahdollisuuksia

Työterveyslaitos mittasi liukkautta siirreltävällä liukkausmittarilla. Laite pyrkii simuloimaan jalkineen kantaiskuvaihetta, jolloin liukastumisen riski on suurin. Mittauksissa käytettiin neljää eri jalkinetta. Jalkineiden pito osoittautui huonoimmaksi vetisellä jääpolanteella ja vastaavasti paras pito saavutettiin lumisissa olosuhteissa. Oikean jalkinevalinnan tärkeys korostuu liukkaalla kelillä lumisissa olosuhteissa. Erittäin liukkaalla riittävää pitoa on vaikea saavuttaa tavanomaisella pohjarakenteella varustetulla jalkineella. Sen vuoksi erittäin liukkaalla kelillä olisi hyvä käyttää liukuesteitä tai nastakenkiä, jotta saadaan riittävä pito.

Jalankulkureiteiltä ei saada havaintoja liukkaudesta kuten autoteiltä, mikä hankaloittaa päivittäistä jalankulkusäävaroitusten antamista ja tuo haasteita myös jalankulun kelimallin kehittämiseen.

Projektissa hyödynnettiin Tapaturmavakuutuskeskukselta (TVK) saatuja tietoja palkansaajille työmatkan aikana tapahtuneista liukastumisista. Jalan tapahtuvia työmatkatapaturmia sattuu läpi vuoden, mutta talvikuukaudet erottuvat aineistosta selvästi. Myös talvikauden säällä ja kelillä on suuri merkitys vuosittaisten liukastumismäärien vaihteluun. Aineisto on saatavilla noin vuoden viiveellä, joten päivittäisen varoituspalvelun avuksi siitä ei ole.

Projektissa oli käytettävissä Postin tapaturma-aineisto, joka antaa arvokasta tietoa liukastumisista, sillä etenkin sanomalehtien varhaisjakelu suoritetaan läpi vuoden joka päivä muutamaa juhlapyhää lukuun ottamatta. Lisäksi varhaisjakelun aika on usein aamuyön tunteina, jolloin jalankulkureittejä ei ole vielä hoidettu. Tapaturmien tarkka kellonaika antaa myös mahdollisuuden tarkastella tapaturmahetken säätä tarkemmin.

Projektissa hyödynnettiin myös Helsingin pelastuslaitokselta saatuja tietoja sairaankuljetuksista, jotka on jouduttu tekemään liukastumisten ja kaatumisten vuoksi. Näissä tiedoissa ei valitettavasti ole eritelty sisällä ja ulkona tapahtuvia kaatumisia ja liukastumisia. Sisällä tapahtuvia liukastumisia ja kaatumisia tapahtuu tasaisesti ympärivuoden vuoden eri päivinä suunnilleen saman verran. Jos poistetaan sairaankuljetuksista tämä vakio-osuus, alkavat piikkipäivät erottua. Lisäksi eri viikonpäiviä joudutaan tasaamaan, sillä viikonloput ja juhlapyhät ovat usein vilkkaampia kuin arkipäivät. Vakioidusta aineistosta monet piikkipäivät osuvat samoihin päiviin, jolloin työmatkatapaturmia on tapahtunut paljon. Tällaista tietoa olisi mahdollista saada reaaliajassa meteorologien käyttöön samaan tapaan kuin nyt esimerkiksi pelastuslaitoksilta tuleva tieto mm. myrskyvahingoista.

Lisäksi postilaiset ja Ilmatieteen laitoksen apulaismeteorologit tekivät liukkaudesta havaintoja. Reaaliaikaiset havainnot osoittautuivat hyödylliseksi ja niistä oli apua varoitusten antamiseen. Liukkauden havainnointi ei ole kovin vaikeaa ja tämän tyyppistä kansalaishavainnointia on tarkoitus lisätä Ilmatieteen laitoksella lähiaikoina.

Posti ja liukastumisten ehkäisy

Postista oli projektissa mukana mm. Tuotannon Lounais-Suomen alueen työsuojeluvaltuutettu Marko Koivumäki. Hänen mukaansa lähes puolet Postissa tapahtuvista tapaturmista on kaatumisia tai liukastumisia.

”Työn luonteesta johtuen joka päivä tuhannet postilaiset lähtevät reiteilleen jalkaisin, pyörällä tai autolla. Hyvän tiedon avulla on mahdollista varautua ennakolta vaikeisiin sääoloihin ja pienentää liukastumisen mahdollisuutta”, sanoo Koivumäki. ”Jotkut reitit on myös mahdollista jakaa vaihtoehtoisella tavalla, jos on tieto riittävän ajoissa mahdollisista riskeistä”, hän jatkaa.

Tarkka tiedotus mahdollisesta liukkaudesta voi saada työntekijän valppaammaksi itse reitillä. Posti on ollut aktiivinen liukastumistapaturmien vähentämisessä. Organisaatiossa on muun muassa kehitelty suoja- ja työkenkiä, pidetty turvavartteja liukkaudesta, tehty turvallisuushavaintoja ja oltu aktiivisesti yhteyksissä taloyhtiöihin ja kaupunkiin päin.

”Tarvetta olisi reaaliaikaisella paikkakohtaiselle liukkaustiedolle ja tieto pitäisi myös saada paremmin kohdistettua ihmisille”, summaa Koivumäki. ”Jonkinlainen mobiilisovellus saattaisi olla hyvä ratkaisu”.

Kehitystyö jatkuu projektista saatujen kokemusten ja Ilmatieteen laitoksen viisiportaisen liukkausluokituksen pohjalta. Projektin tulokset julkaistaan myöhemmin tänä vuonna Ilmatieteen laitoksen julkaisusarjassa.

Lisää Ilmatieteen laitoksen varoituspalvelusta: https://www.kotitapaturma.fi/seuraa-ilmatieteen-laitoksen-jalankulkusaata/.

Teksti ja kuvat: Sari Hartonen, ylimeterorologi, Ilmatieteen laitos