Tapaturma­päivä

Päihteet ovat riski työturvallisuudelle

Alkoholi ja muut päihteet aiheuttavat merkittäviä haittoja työelämässä. Työturvallisuusriskin lisäksi päihteidenkäyttö vaikuttaa myös koko työyhteisön hyvinvointiin. Kohtuukäyttö ja raittius ovat keinoja huolehtia työkyvystä.

Päihteet aiheuttavat monenlaisia haittoja työelämässä. Työskentely päihtyneenä tai krapulaisena voi olla huomattava työturvallisuusriski. Työturvallisuus voi vaarantua myös vapaa-aikana tapahtuvan käytön takia, sillä alkoholin runsas käyttö heikentää unen laatua ja voi siten johtaa keskittymiskyvyn alenemiseen vielä työpäivänä. Alkoholin suurkulutus voi aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja sekä alentaa työkykyä ja työhyvinvointia.

Päihdehaitat vaikuttavat työyhteisön hyvinvointiin

Työtoverin päihteidenkäyttö voi herättää pelkoja ja turvattomuutta, sillä työntekijän työkäyttäytyminen saattaa muuttua asiattomaksi. Työyhteisö voi myös ryhtyä peittelemään ongelmaa.

Alkoholin kohtuukäytössä pysyminen ja raittius ovat keinoja huolehtia työkyvystä. Tällöin myös työtovereiden työtapaturmariski pienenee. Työtovereiden ei todennäköisesti tarvitse peitellä tai suojella kohtuukäyttäjän tai raittiin työkuntoa eikä paikkailla tämän alkoholinkäytöstä johtuvia poissaoloja tai puutteellisia työsuorituksia. Tämä vaikuttaa myönteisesti työpaikan ilmapiiriin ja koko työyhteisön työssä jaksamiseen.

Päihdetyö työpaikalla

Päihdetyö työpaikalla on osa työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä. Päihdetyöhön kuuluu ennalta ehkäisevä toiminta, päihdeasioiden käsittely ja hoitoonohjaus ongelmatapauksissa. Päihteiden käytön ehkäisyyn liittyvistä toimintatavoista tulee työpaikalla sopia yhteistyössä. Päihdeohjelma on työyhteisön ohjeistus, jonka avulla päihdeongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja niihin voidaan puuttua. Päihdeasioiden käsittelyssä tavoitteena on varhainen puheeksiottaminen ennen kuin ongelma aiheuttaa työtehtävien laiminlyöntiä. Puheeksi ottaminen voi tapahtua esimiehen, työterveyshuollon tai työtoverin aloitteesta. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työpaikan tukena päihdetyön toteutuksessa.