Lääkkeet ja kaatumisten ehkäisy

Kaksi ihmistä kävelee ruskaisissa maisemissa.

Lääkkeet voivat altistaa kaatumistapaturmille

Riski kaatumisille kasvaa lääkemäärän lisääntyessä ja ikääntyessä. Kaatumiset ovat yleisin vammoihin ja jopa kuolemaan johtaviin vammoihin liittyvä syy iäkkäillä. Kaatumisille on useita vaaratekijöitä, kuten korkea ikä, liikkumiskyvyn ja tasapainon heikkeneminen sekä sairaudet ja kipu. Lisäksi tiettyjen lääkkeiden käyttö voi altistaa kaatumisille.

Lääkkeiden haitat lisäävät kaatumisvaaraa

Useat lääkkeet voivat lisätä alttiutta kaatumisille. Kaikki keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet (kolmiolääkkeet) altistavat kaatumisille, koska ne voivat aiheuttaa uneliaisuutta, koordinaation ja arviointikyvyn heikkenemistä sekä sekavuutta. Myös monet masennuslääkkeet ja lihaksia rentouttavat lääkkeet aiheuttavat vastaavia oireita. Sydän- ja verenpainelääkkeiden kohdalla liian matala verenpaine sekä verenpaineen äkillinen lasku ylös noustessa lisäävät riskiä kaatumisille. Kaatumisvaaraa lisäävät lääkehaitat ilmenevät herkemmin ikääntyessä. Alkoholin käyttö yhdessä tiettyjen lääkkeiden kanssa lisää kaatumisia.

Kaatumisvaara lisäävien lääkkeiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää

Lääkehoidon kokonaisuus tulisi arvioida säännöllisesti, jotta kaatumisriskiä lisäävät lääkkeet ja muut tekijät tunnistetaan. Aiemmin hyödyllinen ja tarpeellinen lääke voi muuttua turhaksi tai haitalliseksi fysiologisten ikääntymismuutosten sekä uusien lääkkeiden ja sairauksien seurauksena. Moniammatillisessa yhteistyössä toteutettavassa lääkehoidon arvioinnissa tarpeeton tai haittoja aiheuttava lääkitys keskeytetään tai annosta pienennetään vähitellen. Joskus myös lääkkeen lopettaminen voi olla aiheellista, mikä tehdään aina lääkärin ohjeiden mukaan.

Voit ehkäistä itse kaatumisia

 1. Käytä vain sinulle määrättyjä lääkkeitä ohjeiden mukaisesti.
 2. Tunne lääkehoitosi tavoitteet ja laadi ajantasainen lääkityslista kaikista säännöllisesti ja tarvittaessa käytössä olevista lääkkeistä. Kerro myös läheiselle, missä säilytät listaa.
 3. Kerro kaatumisille altistavista oireistasi (kuten huimaus, heikotus pystyyn noustessa, väsymys, tokkuraisuus) terveydenhuollon ammattilaiselle.
 4. Tiedosta kaatumisvaara erityisesti uuden lääkkeen aloituksen tai lääkkeen lopetuksen yhteydessä.
 5. Huomioi kaatumisvaara myös ympäristön muuttuessa esimerkiksi siirryttäessä sairaalasta kotiin.
 6. Muista, että joidenkin lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö altistaa kaatumisille.
 7. Tarkista lääkkeen pakkausselosteesta tai Lääke75+ -tietokannasta, altistaako käyttämäsi lääkkeet kaatumisille.
 8. Älä muuta lääkitystäsi omatoimisesti, vaan keskustele ensin mahdollisista muutostarpeista terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
 9. Pyydä rohkeasti lääkehoidon arviointia asioidessasi terveydenhuollossa tai apteekissa, mikäli olet huolissasi lääkehoidostasi.
 10. Soita hätätilanteessa 112.

 

Keskeisiä kaatumisvaaraa lisääviä lääkkeitä

 • Hermokipuun käytettävät lääkkeet
 • Lihaksia rentouttavat lääkkeet
 • Masennuslääkkeet
 • Osa sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeistä
 • Rauhoittavat- ja unilääkkeet
 • Vahvat kipulääkkeet

 

Syventävää tietoa

Terveyskylän lääketalo, Lääkkeet ja kaatumisriski: https://www.terveyskyla.fi/laaketalo/l%C3%A4%C3%A4kkeiden-k%C3%A4ytt%C3%A4minen/l%C3%A4%C3%A4kkeet-ja-kaatumisriski

Hartikainen S, Antikainen R. Tunnista kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet. SIC 2/2018: https://sic.fimea.fi/verkkolehdet/2018/2018/vain-verkossa/tunnista-kaatumisvaaraa-lisaavat-laakkeet

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääke75+ -tietokanta: https://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laake75-

 

Kirjoittajat

Elsi Similä, projektipäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Riitta Koivula, johtava asiantuntija, THL

Hanna Kettunen, erikoistutkija, THL