Ikääntyneen väestön turvallisuus huolettaa ammattilaisia

Tapaturmien ehkäisytyötä tekevät ammattilaiset ovat huolissaan päihteiden aiheuttamista tapaturmista sekä ikääntyneiden turvallisuudesta kodeissa. Ammattilaiset kokevat paikallisen tapaturmien ehkäisytyön heikommaksi kuin aiemmin. Järjestöt ja viranomaiset etsivät yhdessä keinoja, joilla parantaa suomalaisten asenteita omaa turvallisuuttaan kohtaan.

Kyselytutkimukseen vastanneiden ammattilaisten mielestä kodeissa ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota päihteiden aiheuttamiin tapaturmariskeihin. Alkoholinkäytöllä on merkittävä vaikutus kaikkien tapaturmien synnyssä. Esimerkiksi palokuoleman uhreista 70 prosenttia on alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

Vuonna 2013 koti- tai vapaa-ajan tapaturman seurauksena kuoli 2 548 ihmistä, mikä on 90 prosenttia kaikista tapaturmaisesti kuolleista. Ammattilaiset ovat erityisen huolissaan ikääntyneen väestön turvallisuudesta.  Koko väestön keskuudessa ylivoimaisesti tyypillisin tapaturma on kaatuminen tai matalalta putoaminen, mutta vanhemmissa ikäryhmissä kaatumisen seuraukset ovat usein kohtalokkaammat kuin nuorilla.

Tapaturmien ehkäisy on usein yksinkertaista

Tapaturmien syihin voidaan puuttua ja tapaturmat ovat monesti torjuttavissa ja vältettävissä. Tapaturmavaaroja voidaan poistaa ja vaaratilanteita välttää tottumusten muutoksilla ja pienilläkin toimenpiteillä.

”Järjestöt ja viranomaiset ovat tehneet pitkäaikaista yhteistyötä tapaturmien ehkäisemiseksi. Tapaturmien määrä on jo kääntynyt laskuun, mutta kotona- ja vapaa-ajalla sattuu tapaturmia edelleen valitettavan paljon,” sanoo neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lähes viisisataa sosiaali-, terveys- ja pelastusalalla toimivaa ammattilaista ja vapaaehtoista vastasivat koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyä koskevaan kyselyyn. Kysely toteutettiin Suomen Punaisen Ristin koordinoiman koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeen ja Otantatutkimuksen toimesta syksyllä 2015.

Tapaturmien ehkäisyä toteutetaan laajan tapaturmien ehkäisyn yhteistyöverkoston voimin. Verkoston tärkeä toimija on Suomen Punaisen Ristin koordinoima koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke. Hankkeessa toimivat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Finanssialan Keskusliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanke saa tukea toimintaansa Raha-automaattiyhdistykseltä.

Haastattelupyynnöt ja lisätietoa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeesta:
Suunnittelija Tiina Tikkanen, Suomen Punainen Risti
puh. 0207012178
tiina.tikkanen@punainenristi.fi

facebook.com/kotitapaturma
twitter.com/kotitapaturma